Политика на директен маркетинг

Собирање и користење на лични податоци од корисниците за цел Директен маркетинг

Собирањето на лични податоци од корисниците на веб страната се врши при за цели на Директен маркетинг се врши исто како и за целите опишани во Политиката за приватност и тоа при:
- регистрација, односно отварање на корисничка сметка од страна на корисникот по сопствена волја;
- при процесот на правење на нарачка на производи и услуги од страна на корисникот;
- при процесот на резервирање термин за вршење на услуга во некој од продажно-сервисните центри на Stop&Go

Лични податоци кои може да се соберат од веб страната се:
- Име и презиме на корисникот
- адреса за електронска пошта (email) на корисникот
- адреса за испорака на производи на корисникот
- телефонски број на корисникот
- регистарска табличка на возилото на корисникот или возило за кое се наменете производите/услугите
- Давањето на електронска согласност преку веб страната од страна на корисникот ќе се смета за доволна и еднакава на пишана согласност

Со означување на полето кое гласи „Сакам да добивам информации, понуди, промоции. Политика за директен маркетинг.“ корисникот се согласува неговите лични податоци да бидат користени во маркетинг цели, односно да добива информации, понуди, промоции за нашите производи и услуги преку некој каналите за електронска комуникација како што се:
- електронска пошта (email)
- SMS пораки
- Viber пораки
При што ќе бидат користени неговиот телефонски број и email адреса како податоци кои што ќе служат за испраќање на овие информации, понуди и промоции, како и неговото Име и презиме, за обраќање кон истиот. Ова поле не е задолжително и не го ограничува процесот на создавање на корисничка сметка, правење нарачка или резервирање на термин.

Личните податоци од корисниците кои што ќе се согласат со Политиката на директен маркетинг ќе бидат чувани во листа специјално наменета за оваа намена на нашата веб страна.
- Истите, за потребите на испраќање на информации, понуди и промоции може да се префрлат на сервис платформа која што може да ја изврши таа активност, како што е испраќање на мејл преку Mailchimp, SMS преку SendPulse или Viber пораки преку Viber. Но, притоа, тие податоци се под управување на Технокомерц АД Скопје и не се користат од овие платформи за нивни цели.
- Технокомерц АД Скопје нема да ги споделува овие податоци кои што се собрани за маркетинг цели со било кое надворешно правно или физичко лице за цели кои што не се во согласност со целите на Технокомерц АД Скопје.

Откажување и повлекување на согласност за користење на лични податоци за цели за Директен маркетинг

- Корисникот може да ја повлече согласноста за користење на неговите лични податоци и да побара од Технокомерц АД Скопје повеќе да не ги користи и чува неговите податоци за цели за Директен маркетинг - Технокомерц ќе постапи по барањето на корисникот и ќе престане да ги чува и користи податоците.
- Бришењето на податоците кои се користат за цели на Директен маркетинг, не го условува користењето на веб страната од страна на корисникот и доколку тој има корисничка сметка ќе продолжи да ја има, во согласност со Политиката за приватност.
- Доколку корисникот ја избрише по своја волја својата корисничка сметка на веб страната, ќе се смета дека корисникот ја повлекол согласноста за користење на личните податоци за цели за директен маркетинг, и истите ќе биде избришани.
- Барањето за повлекување на согласност за користење на лични податоци корисникот може да го испрати на нашата адреса за електронска пошта - e-store@tehnokomerc.com.mk а да се консултира на телефонскиот број 02 30 97 193 или по порака на нашата Facebook страна - https://www.facebook.com/stopandgo.sk