Политика на приватност

Собирање на лични податоци од корисниците

Собирањето на лични податоци од корисниците на веб страната се врши при:
- регистрација, односно отварање на корисничка сметка од страна на корисникот по сопствена волја;
- при процесот на правење на нарачка на производи и услуги од страна на корисникот;
- при процесот на резервирање термин за вршење на услуга во некој од продажно-сервисните центри на Stop&Go.

Притоа потребно е корисникот да даде своја согласност, односно потврда дека се согласува со Политиката на приватност на нашата веб страна, на начин на кој ќе го обележи полето наменето за оваа цел во формата за регистрација на корисничка сметка, формата во процесот на правење на нарачка или формата во процесот за резервирање на термин. Ова поле е задолжително.

- Лични податоци кои може да се соберат од веб страната се:
- Име и презиме на корисникот
- адреса за електронска пошта (email) на корисникот
- адреса за испорака на производи на корисникот
- телефонски број на корисникот
- регистарска табличка на возилото на корисникот или возило за кое се наменете производите/услугите
- Давањето на електронска согласност преку веб страната од страна на корисникот ќе се смета за доволна и еднакава на пишана согласност. Користење на личните податоци од корисниците
- Со давање своја потврда за согласност со Политиката на приватност, корисникот му дозволува во целост на Технокомерц АД Скопје да ги чува и користи неговите лични податоци на следните начини и за следните цели:
- Да ги чува податоците и да ги користи само за свои цели, без притоа да ги споделува, продава или на било каков начин пренесува на други физички и правни лица.
- Да ги користи со цел да ја реализира нарачката извршена од страна на корисникот, со што ќе обезбеди дека производите и услугите кои се купени/нарачани ќе бидат испорачани, дадени или извршени на вистинскиот корисник, односно дека нема да настане било каква грешка во реализацијата на нарачката. Притоа, не одговараме доколку има некаква грешка во податоците и во внесувањето на податоците од страна на корисникот.
- Да ги користи со цел реализација на резервираниот термин за вршење на услуга во некој од продажно-сервисните центри на Stop&Go
- Да ги користи со цел да го контактира корисникот доколку нарачката не може да биде реализирана.
- Да ги корисити со цел на информирање на корисникот за одредени информации или рокови, поврзани исклучиво со корисничката сметка, нарачката или резервираниот термин.
Технокомерц АД Скопје нема да ги користи податоците кои што се собрани поради содздавање корисничка сметка, правење нарачка или резервирање термин за било какви маркетингшки цели, односно нема да испраќа понуди, промоции, освен доколку корисниникот експлицитно се согласи на тоа преку обележување на посебно поле при овие процеси кое гласи „Сакам да добивам информации, понуди, промоции. Политика за директен маркетинг“, односно со Политиката за директен маркетинг.
Ова поле не е задолжително и не го ограничува процесот на создавање на корисничка сметка, правење нарачка или резервирање на термин. Откажување и повлекување на согласност за користење на лични податоци - Корисникот може да ја повлече согласноста за користење на неговите лични податоци и да побара од Технокомерц АД Скопје повеќе да не ги користи и чува неговите податоци, во целост или делумно, за сите или само посочени цели од страна на корисникот.
- Технокомерц ќе постапи по барањето на корисникот и ќе престане да ги чува и користи податоците како во формат и опсег побаран од корисникот.
- Доколку при ваквото барање во тек е нарачка од страна на корисникот тогаш во консултација со корисникот ќе ги користиме податоците само за реализација на тековната нарачка, по што ќе престанеме да ги користиме.
- Доколку корисникот има корисничка сметка на веб страната и доколку ја повлече согласноста за користење на личните податоци, неговата корисничка сметка ќе биде избришана.
- Доколку корисникот ја избрише по своја волја својата корисничка сметка на веб страната, ќе се смета дека корисникот ја повлекол согласноста за користење на личните податоци и истите ќе бидат избришани.
- Доколку корисникот се одлучи повторно да даде согласност за користење на личните податоци, тоа може да го стори слободно, но притоа доколку станува збор за повторно отварање на корисничка сметка, информациите од претходната корисничка сметка која ја имал корисникот нема да бидат зачувани и префрлени во новата, бидејќи ќе бидат избришани од претходно.
- Барањето за повлекување на согласност за користење на лични податоци корисникот може да го испрати на нашата адреса за електронска пошта
- e-store@tehnokomerc.com.mk а да се консултира на телефонскиот број 02 30 97 193 или по порака на нашата Facebook страна - https://www.facebook.com/stopandgo.sk